Specialty Categories
งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

26. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

Specialty Categories

27. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

Specialty Categories

28. นวัตกรรมทางการพิมพ์

Specialty Categories

29. การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

Specialty Categories

30. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

Specialty Categories

31. งานพิมพ์ 3 มิติ

Specialty Categories

32. งานออกแบบ

Specialty Categories

33. งานความคิดสร้างสรรค์

Specialty Categories

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)