สารจาก นายวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์

ประธานจัดงาน

จากเหตุการณ์ที่ไม่ปรกติที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ทำให้การตัดสินการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 14 ไม่สามารถทำตามกำหนดเดิม ได้มีการเลื่อนการตัดสินและการประกาศผลไปหลายเดือน ผลงานที่ส่งประกวดในครั้งนี้มีจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ ร้อยละ 10 ในบางหมวดคุณภาพของงานพิมพ์เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตัดสินว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา บางหมวดคุณภาพยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงไม่สามารถให้รางวัลได้

ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้หลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบมากมายแต่อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กลับมีการเติบโต เนื่องจากมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์มากขึ้นโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร ฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง และกล่องใส่หน้ากากอนามัยที่มีความต้องการสูง

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกส่งต่อไปประกวดต่อที่ต่างประเทศ ในปีนี้จะมีการตัดสินที่ประเทศออสเตรเลีย และประกาศผลรางวัลที่ประเทศสิงคโปร์ในปลายปีนี้

ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้ โรงพิมพ์ที่ส่งผลงานเข้าประกวดตลอดจนคณะกรรมการตัดสินการประกวด

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
14th Thai Print Awards 2020

Best Awards

Best in Sheetfed Offset, Best in More Than One Production Process, Best Creativity in Printing Applications & Designs, Best in Packaging Printing And Converting Processes, Best in Digital Printing

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

13th Awards Winner 2018

13th Awards Winner 2018

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)