งานออกแบบ
(Graphic/Functional Appeal)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับการออกแบบสวยงาม สะดุดตา หน้าที่ ประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานของชิ้นงาน