1
1

ประเภทการประกวด

Categories

1. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

Offset Printing Only

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก

Offset Printing Only

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก

Offset Printing Only

4. การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

Offset Printing Only

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

Offset Printing Only

6. ปฏิทิน

Offset Printing Only

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)