งานความคิดสร้างสรรค์
(Creativeness)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งด้านความคิดแปลกใหม่ การนำเสนอของชิ้นงาน