งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
(Multi-Piece Production & Campaigns)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป