นวัตกรรมทางการพิมพ์
(Innovation / Specialty Printing)

งานพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ในการใช้เครื่องจักร ขั้นตอนการผลิตใหม่ วัสดุใหม่ หรือการประยุกต์ใช้แบบใหม่ๆ
โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายความหมายและให้รายละเอียดประกอบด้วย