การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล
(Digital Color Proofing)

งานพิมพ์ปรู๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง เพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสารจะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า และเป็นงานพิมพ์เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น