1
1

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
The Unity for Sustainability

เอกภาพเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

สมาคมการพิมพ์ไทย ได้ริเริ่มจัด “งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติที่ผ่านมาทั้ง 13 ครั้ง ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งพิมพ์ อีกทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลจาก งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ได้ถูกส่งไปแข่งขันสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือ Asian Print Awards  ประสบความสำเร็จได้เป็นที่หนึ่งตลอดหลายปีติดต่อกัน

ในปี 2563 งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ถูกจัดขึ้นอีกครั้ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

13th Awards Winner 2018

13th Awards Winner 2018

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)