งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11

INSPIRE THE FUTURE

ปีแรกของทศวรรษใหม่ แรงบันดาลใจของอนาคตอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 
 

1
1

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
“งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11”
Application Form
ดาวน์โหลดใบสมัคร
“งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11”
Application Form

INSPIRE THE FUTURE
ปีแรกของทศวรรษใหม่
แรงบันดาลใจของอนาคตอุตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

จากการที่สมาคมการพิมพ์ไทย ได้ริเริ่มจัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 นั้น ได้สร้างความตื่นตัวให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์ และทางภาครัฐต่างก็ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ ในทุกๆ ปี ทั้งนี้เพราะผลที่ได้จาก “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพสิ่งพิมพ์ อีกทั้งความสำเร็จจากงานประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือ Asian Print Awards หลายๆ ปีติดต่อกัน นับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของโรงพิมพ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

ประเภทการประกวด
(Categories)

Offset Printing Only

CATEGORIES

Digital Printing Only

CATEGORIES

Flexography Gravure (Label and Tags)

CATEGORIES

Specialty Categories

CATEGORIES

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

10
จำนวนปี
300
ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
100
ผู้ชนะการประกวด
31
ประเภทการประกวด
1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)
 

PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นดีเด่น