1
1

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

Conditions of Entry

1

ผู้ส่งประกวดสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการพิมพ์ โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้นๆ เช่น เจ้าของงาน ผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ ผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ

2

ชิ้นงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตทั้งกระบวนการในประเทศไทยและเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น

3

ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบลงทะเบียนให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อหรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับ และไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)

4

ผู้ส่งประกวดสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สําหรับชิ้นงานที่มีการส่งซ้ำจะถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น

5

ใบลงทะเบียน 1 ใบต่อ 1 ชิ้นงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งชิ้นงานใดเข้าประกวดมากกว่า 1 ประเภท ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบลงทะเบียนตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น

6

ผลงานสิ่งพิมพ์ที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยระบบใดหรือใช้วัสดุในการพิมพ์ใดเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยออกแบบเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับแนะนําโรงพิมพ์ หนังสือแนะนำร้านเพลท ปฏิทิน สมุดโน้ต แค็ตตาล๊อกกระดาษและ/หรือตัวอย่างงาน จะต้องส่งผลงานเข้าประกวดในประเภท “สิ่งพิมพ์โฆษณาบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)” เท่านั้น และชิ้นงานที่ส่งประกวดในประเภทนี้แล้ว ไม่สามารถส่งประกวดในประเภทอื่นได้อีก

7

ผลงานที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล สามารถเข้าร่วมประกวดได้ในประเภท Digital Printing Only และประเภท
7.1 งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณะเฉพาะ Specialty Categories
7.2 ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Labels and Tags any process/any substrate)
7.3 งานออกแบบ Graphic/Functional Appeal
7.4 งานความคิดสร้างสรรค์ Creativeness

8

ค่าลงทะเบียนส่งเข้าร่วมการประกวดต่อ 1 ชิ้นงานต่อ 1 ประเภท สําหรับสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย 200 บาท และสําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย 300 บาท

ชื่อบัญชี สมาคมการพิมพ์ไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท ซอย 71
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 035-246148-1

หากโอนหรือชําระเงินแล้ว
กรุณา Fax Pay-in มาที่ 0-2719-6688 (Auto)
และโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2719-6685-7, 082-745-9999
เพื่อเปิดใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
E-Mail: mayuree.tpa@gmail.com

9

ชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นงานที่ผลิตระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 12 มีนาคม 2563 และไม่ใช่ชิ้นงาน Reprint

10

ผู้สมัครสามารถส่งชิ้นงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มีนาคม 2563 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งด้วยตนเอง ที่ สมาคมการพิมพ์ไทย*

11

ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล สมาคมการพิมพ์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)

12

ในแต่ละประเภทการประกวด ให้ส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงาน

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประเภทการประกวด

Categories

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)