1
1

หลักเกณฑ์การตัดสิน

Judging Criteria

1

สมาคมการพิมพ์ไทย
จะเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน
และคําตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด

2

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนประเภทประกวด
ของแต่ละชิ้นงาน
ตามความเหมาะสม

3

ชิ้นงานแต่ละชิ้น
จะได้รับการพิจารณาและประเมิน
ตามคุณภาพการพิมพ์ ขั้นตอนในการผลิต
ลักษณะการใช้งานและการออกแบบ

4

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะให้รางวัล
มากกว่า 1 รางวัลในการประกวดบางประเภท
และไม่ให้รางวัลในการประกวดบางประเภท
ที่ไม่มีชิ้นงานใดเหมาะสม

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประเภทการประกวด

Categories

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)