1
1

JUDGES

คุณมยุรี ภาคลำเจียก

 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Food Technology มหาวิทยาลัยฮิบรู ประเทศอิสราเอล
 • Certificate ด้าน Packaging จาก UNDP และสถาบันบรรจุภัณฑ์แห่งชาติของประเทศเบลเยี่ยม อิตาลี และญี่ปุ่น
 • อดีต ผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรมของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย, Packaging Development Manager ของบริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย)จำกัด, R&D Controller ของบริษัท โกลเด้นฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, Packaging Director of Greater Asia Division ของบริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ จำกัด และที่ปรึกษา ของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
 • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา ของสมาคมการพิมพ์ไทย สถาบันพลาสติก และบริษัทเอกชนบางราย เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งเป็นวิทยากรในการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards รวม 13 ครั้ง และกรรมการตัดสินงานประกวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

 • ปริญญาโท Printing Technology, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, USA
 • ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการ บริษัท Applied Consultant and Training จำกัด
 • กรรมการตัดสิน PMAward สาขาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 2nd, 3rd, 7th, 10th, 11th, 12th, 13th
 • ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย

คุณพชร จงกมานนท์

 • ปริญญาตรี BBA Major in Banking and Finance บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Science in Marketing หรือ MIM (ปริญญาโท ทางการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เข้าอบรมโครงการ Thai Print Academy ในปี 2010
 • ปี 2005-2009 ทำงานทางด้านการเงินที่ Deutsche Bank, Bangkok Bank
 • ปัจจุบัน ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา,บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยแม็ก จำกัด
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2012-ปัจจุบัน
 • กรรมการ Young Printer ตั้งแต่ปี 2005 – 2012
 • กรรมการการตัดสิน Thai Print Award 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th

ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์

 • ปริญญาโท (คอ.ม. ครุศาสตร์ เทคโนโลยี) 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Certificate lll in Printing & Graphic Arts RMIT, The Print Academy, The Thai Printing Association 2553 Certificate (Packaging Technology) IIP Indian Institute Packaging 2548
 • ประกาศนียบัตร เวชสาธิต (ภาพทางการแพทย์) 2533 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เป็นผู้จัดทำโครงการและวิทยาการฝึกอบรมด้านออกแบบสิ่งพิมพ์และผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กรมพินิจคุ้มครองเด็กกระทรวงยุติธรรม โครงการไอทีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ 2555 – ปัจจุบัน
 • คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าประกวด ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบกราฟิก เพื่อเข้าร่วมประกวด ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2551
 • ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 11th, 12th, 13th
 • กรรมการตัดสิน PM Award สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ปี 2561

คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการผู้จัดการ iNPRINT
 • ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟโต้ แอนด์ พริ้นท์
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการพิมพ์ไทย
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
 • ประธาน ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
 • มนตรี และที่ปรึกษา สหพันธุ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
 • ประธานอนุกรรมการ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และการบันเทิง
 • คณะกรรมการ พัฒนามาตรฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, NECTEC
 • ประธาน และผู้เชี่ยวชาญ Graphic Design Technology, WorldSkills, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th, 13th

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาการพิมพ์ (2002) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีพี พริ้นติ้ง (2002) จำกัด
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทยปี 2553 – ปัจจุบัน
 • ผู้ฝึกสอนด้านพรีเพรส สถาบันการพิมพ์ไทย
 • คณะกรรมการกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพการพิมพ์ ปี 2558
 • กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th, 12th, 13th
 • กรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย วาระปี 2561 – 2563

คุณถิร รัตนนลิน

 • อดีตประธานจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards)
 • อดีตกรรมการตัดสินงานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Print Awards
 • อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย
 • อดีตรองประธานกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการตัดสินงานประกวด Thai Print Awards 4th, 5th, 10th, 11th, 12th, 13th

คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ

 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Basic Course of Printing, Thai Print Academy รุ่นที่ 1, KSME CARE รุ่นที่ 10, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะการพิมพ์
 • หลักสูตร Printing IndustryDevelopment Programจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด
 • ประธานกลุ่ม Young Printing Group ปี 2553-2555
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2555-2560
 • กรรมการตัดสินThai Print Awards 9th, 10th, 11th, 12th, 13th

คุณวรวิทย์ เตชะอํานวยสุข

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

การอบรม

 • (DAP SEC/2014) Directors Accreditation Program
 • (DCP 193/2014) Directors Certificate Program
 • (FSD 36/2018) Finance Statement for Directors
 • (RCL 13/2018) Risk Management Program for Corporate Leaders
 • (ITG 9/2018) IT Governance and Cyber Resilience Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2014 – ปัจจุบัน บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ
 • 2013 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยกิจกรรมเพื่อสังคม การศึกษา และสถาบัน
 • 2013 กรรมการการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
 • 2016 คณะทำงาน จัดทำมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • 2018 กรรมการ Thai Print Awards (The Thai Printing Association)
 • 2018 กรรมการการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
 • 2018 กรรมการ Corrugated Packaging Excellence Awards
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 13th

ผศ.นิมิต เหม่งเวหา

 •  Bachelor of Architecture (Industrial Design), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • Master of Engineering Management, The George Washington University, U.S.A
 • Associate Dean for Planningand Quality Assurance/ Full-Time Instructor, School of Architecture and Design (SoA+D), King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 13th

คุณชัยวัฒน์ พฤฒิพงศ์พิบูลย์

 • Bachelor degree of Automotive Engineering Faculty
 • Master degree of Mechanical engineering
 • “3D Printing Advance Application” Mini Course at Hong Kong Polytechnic University
 • Guest speaker with National Science and Technology Development Agency (NSTDA) in “Valuation Create by 3D Printing” discussion topic
 • Country Manager stationary at AppliCAD Indonesia branch
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th, 12th, 13th

คุณวีระยุทธ อมรเธียร

 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th
 • ปริญญาตรี การจัดการด้านการพิมพ์สถาบันเทคโนโลยี โรเชสเตอร์ นิวยอร์ก (R.I.T) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th, 12th

คุณฐานิพรรณ เอื้อจงประสิทธิ์

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการออกแบบ อุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน รองประธานกลุ่ม Yong Printer Group ของสมาคมการพิมพ์ไทย
 • ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด
 • อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Award 11th, 13th

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
14th Thai Print Awards 2020

Best Awards

Best in Sheetfed Offset, Best in More Than One Production Process, Best Creativity in Printing Applications & Designs, Best in Packaging Printing And Converting Processes, Best in Digital Printing

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

13th Awards Winner 2018

13th Awards Winner 2018

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)