The Unity for Sustainability

เอกภาพเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

จากการที่สมาคมการพิมพ์ไทย ได้ริเริ่มจัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 นั้น ได้สร้างความตื่นตัวให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์ และทางภาครัฐต่างก็ให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ทั้งนี้เพราะผลที่ได้จาก “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งพิมพ์ อีกทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติและถูกส่งไปแข่งขันสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือ Asian Print Awards 2019 ก็ประสบความสำเร็จได้เป็นที่หนึ่งตลอดหลายปีติดต่อกัน โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาผลงานของประเทศไทย ได้รับเหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 16 เหรียญ และเหรียญทองแดง 7 เหรียญ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31 เหรียญ ห่างจากที่ 2 กว่า 20 เหรียญ นับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคุณภาพการพิมพ์ของโรงพิมพ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ นำพาซึ่งยอดการส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับประเทศไทยสูงขึ้นเป็นลำดับ

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประเภทการประกวด

Categories

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

วันประกาศผลและมอบรางวัล กรกฏาคม 2563*

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์*
สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมการพิมพ์ไทย