ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14

14th Thai Print Awards 2020

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure

ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

20. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

22. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

13th Awards Winner 2018

13th Awards Winner 2018

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)