Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure
ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

20. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

Flexible Packaging

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

Flexible Packaging

22. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

Flexography Gravure

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)