1
1

ประเภทการประกวด

Categories

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบ ภาพศิลป์

Offset Printing Only

8. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

Offset Printing Only

9. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทป้อนแผ่น

Offset Printing Only

10. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

Offset Printing Only

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า

Offset Printing Only

12. หนังสือ

Digital Printing Only

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)