บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น
(Packaging Sheetfed Offset)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพงานพิมพ์ การใช้งาน และการออกแบบ โดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

9.1 Paperboard Cartons

9.2 Carry Bags

9.3 Paperboard Cups (must also provide one converted cup)