งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า
(Web Offset – Coated Stock 70 gsm and up)