งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์
(Limited Edition Books and Art Reproductions)

เป็นงานหนังสือหรืองานเลียนแบบภาพศิลป์ที่ผลิตไม่เกิน 2,000 เล่ม/ภาพ/ชุด โดยไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์