ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
(Labels and Tags any process/any substrate)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุและจำนวนสีที่พิมพ์ ในกรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานทั้งแผ่นพิมพ์ 2 แผ่น Offset or Digital 2 full sheet และชิ้นงานสำเร็จที่ไดคัทเป็นฉลาก สติ๊กเกอร์ หรือป้ายมาด้วย กรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนม้วน ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ (5 Cylinders)