ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
(Labels and Tags any process/any substrate)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุและจำนวนสีที่พิมพ์ ในกรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานทั้งแผ่นพิมพ์ Offset full sheet และชิ้นงานสำเร็จที่ไดคัทเป็นฉลาก สติ๊กเกอร์หรือ ป้ายมาด้วยกรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนม้วนผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์

Gold Award

บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด

Entrant : บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด
Title : Florida 6.5 Oz
Client : บริษัท โชติวัฒน์ จำกัด
Design บริษัท โชติวัฒน์ จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด
Postpress :