บรรจุภัณฑ์
(Digital Packaging)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการปกป้องผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับผู้ใช้งาน โดยพิจารณาคุณภาพงานพิมพ์ การใช้งาน และการออกแบบอย่างเท่าเทียม โดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสำเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย