โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา
(Posters / Showcards & Point of Sale Materials)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ โดยจํานวนสีพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า