งานพิมพ์ดิจิตอล Inkjet, งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา
(Digital – Wide format – Signage indoor or Outdoor)

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานดังนี้

ก) งานพิมพ์เต็มขนาด หรือ
ข) ส่ง CD/DVD ของงานพิมพ์ (ถ่ายจากสถานที่จริง) และตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร หรือ
ค) ส่งแนวคิดและตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร

การตัดสินจะให้ความสำคัญเท่ากัน ของเนื้อหาสาระแนวคิด คุณภาพงานพิมพ์ และความสะดุดตา