งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า
(Web Offset – Coated Stock 65 gsm and less)

Gold Award

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : Catalog Office Mate 2020
Client : บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
Design บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
Prepress : บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :

Bronze Award – 1

บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด

Entrant : บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด
Title : a day Bulletin no.583 March 2019
Client : บริษัท เดย์โพเอทส์ จำกัด
Design บริษัท เดย์โพเอทส์ จำกัด
Prepress : บริษัท คลาสิคสแกน จำกัด
Printer : บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 2

บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด

Entrant : บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด
Title : Catalog IT City
Client : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
Design บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
Prepress : บริษัท 48 ฟิล์มโปรเซส จำกัด
Printer : บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด
Postpress :