งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์
(Limited Edition Books and Art Reproductions)

เป็นงานหนังสือหรืองานเลียนแบบภาพศิลป์ที่ผลิตไม่เกิน 2,000 เล่ม/ภาพ/ชุด โดยไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

Gold Award

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด

Entrant : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Title : สมุดภาพสีปิน
Client : ARIP Public Company Limited
Design ARIP Public Company Limited
Prepress : บริษัท เอสจีพี จำกัด
Printer : บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Postpress : บริษัท เอ็ม.พี.ลักก์.ยู.วี จำกัด

Silver Award

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด

Entrant : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Title : หนังสือมรดกศิลป์แผ่นดินไทย
Client : กรมศิลปากร
Design บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Prepress : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Printer : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Postpress : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด

Bronze Award

บริษัท พิมพ์ดี จำกัด

Entrant : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
Title : นกในจังหวัดพิจิตร
Client : บริษัท สำนักพิมพ์ ต้นฉบับ จำกัด
Design คุณทิษฎยา นาคเนียม
Prepress :
Printer : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
Postpress :