ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

Leaflets/Flyers/Folders/Brochures (up to 16 pages excluding cover)

โดยเป็นงานพิมพ์ไม่จํากัดจํานวนสีพิมพ์ จํานวน 16 หน้าหรือน้อยกว่า (ไม่รวมปก)