โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เช่น ธงราว โมบาย ตัวตั้งแสดง แผ่นหรือตัวติดที่ชั้นวางของ
(Posters and Point of Purchase such as Mobile, Stands, Head Shelf, and Wobblers – 4 or more colors)

เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ