การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล
(Digital Color Proofing)

งานพิมพ์ปรู๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง เพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสารจะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า

Bronze Award – 1

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Title : Brand’s ซุปไก่ Pack 15 ขวด
Client : Brand’s Suntory (Thailand) Co.,Ltd.
Design Brand’s Suntory (Thailand) Co.,Ltd.
Prepress : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Printer : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Postpress : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Bronze Award – 2

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : 7WPX5402
Client : Imago Publishing
Design Imago Publishing
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :