งานออกแบบและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระดาษลูกฟูก
(Creative Corrugated Design Product)

Silver Award

บริษัท โมโหสตูดิโอ จำกัด

Entrant : บริษัท โมโหสตูดิโอ จำกัด
Title : Lancome
Client : บริษัท โมโหสตูดิโอ จำกัด
Design บริษัท โมโหสตูดิโอ จำกัด
Prepress :
Printer : บริษัท พริ้นฟอร์เฟิร์ส จำกัด
Postpress :