งานออกแบบและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษลูกฟูก
(Creative Corrugated Design Product)