นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น
(Sheetfed Magazines and Journals – 4 or more colors)

เป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า