สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เนื่องในพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ (13th Thai Print Awards)”
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

รัฐบาลมุ่งผลักดันยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะก้าวทันโลกและสามารถแข่งขันกับตลาดสากลได้อย่างยั่งยืน

ผมขอชื่นชมสมาคมการพิมพ์ไทยที่ได้รวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์อย่างเข้มแข็ง และได้จัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Smart Transform” เป็นการเน้นย้ำแนวคิดของการก้าวไปสู่อนาคตใหม่ของนวัตกรรมการพิมพ์ และยกระดับมาตรฐานการพิมพ์ไปสู่อุตสาหกรรมแนวใหม่ทั้งในด้านคุณภาพงานพิมพ์ มาตรฐาน และเทคโนโลยีการผลิต และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้ หวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ทุกท่านจะได้มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาประเทศไทยไปยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจ

เนื่องในโอกาสการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ผมขออวยพรให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สมาคมการพิมพ์ไทย และผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์ทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

13th Thai Print Awards 2018

BEST IN SHEETFED OFFSET

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

BEST IN DIGITAL PRINTING

1. โปสเตอร์ (Posters)

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)