1
1

Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure
ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

Flexography Gravure

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

Flexography Gravure

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

Flexography Gravure

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
วันประกาศผลและมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561*

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์*
สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วันประกาศผลและมอบรางวัล
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561*

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์บี
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์*
สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย
โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)