ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

13th Thai Print Awards 2018

Corrugated

(งานกระดาษลูกฟูก)

32. บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกสำหรับสินค้าผู้บริโภค

33. งานส่งเสริมการขาย

34. งานออกแบบ และพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษลูกฟูก

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)