สารจาก นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ มีผู้ประกอบการในประเทศครบทั้ง Supply Chain จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีมูลค่าการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงถึง 70,000- 60,000 ล้านบาทต่อปี แต่จากการที่ปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดกระแส Disruptive Technology แทรกซึมเข้าไปในหลากหลายธุรกิจ โดยที่แต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป อุตสาหกรรมการพิมพ์เองก็กำลังเผชิญความท้าทายของกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นเดียวกัน การที่จะหลุดพ้นจากกระแส Disruptive ได้ อุตสาหกรรมการพิมพ์ต้องปรับตัวเอง หรือ Transform เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทันทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ด้วยเหตุนี้สมาคมการพิมพ์ไทยจึงได้จัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13” ภายใต้แนวคิดว่า “Smart Transform” เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยขึ้นอีกครั้งในปีนี้

ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอให้ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ และถูกส่งไปแข่งขันสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือ Asian Print Awards ประสบผลสำเร็จนำชื่อเสียงมาสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

13th Thai Print Awards 2018

BEST IN SHEETFED OFFSET

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

BEST IN DIGITAL PRINTING

1. โปสเตอร์ (Posters)

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)