1
1

JUDGES

คุณมยุรี ภาคลำเจียก

 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Food Technology มหาวิทยาลัยที่ฮิบรู ประเทศอิสราเอล
 • Certificate ด้าน Packaging จาก UNDP และ สถาบันบรรจุภัณฑ์แห่งชาติของประเทศเบลเยี่ยม อิตาลี และญี่ปุ่น
 • อดีต ผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรม ของศูนย์การบรรจุหีบห่อ, Packaging Development Manager ของบริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, R&D Controller ของบริษัทโกลเด้นฟู๊ด อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด, Packaging Director of Greater Asia Division ของบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ จำกัด และที่ปรึกษาของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
 • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา ของสมาคมการพิมพ์ไทย พลาสติกและบริษัทเอกชนบางราย เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งเป็นวิทยากรในการสัมมนาการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ
 • กรรมการการตัดสิน Thai Print Awards รวม 12 ครั้งและกรรมการตัดสินงานประกวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

 • ปริญญาโท Printing Technology Rochester Institute of Technology, Rochester, New york, USA
 • ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การทำงาน
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการ บริษัท Applied Consultant and Training จำกัด
 • กรรมการตัดสิน PMAward สาขาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 2nd, 3rd, 7th, 10th, 11th, 12th
 • ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย

คุณพชร จงกมานนท์

-ปริญญาตรี BBA Major in Banking and Finance บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท Master of Science in Marketing หรือ MIM (ปริญญาโท ทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เข้าอบรมโครงการ Thai Print Academy ในปี 2010
– ปี 2005- 2009 ทำงานทางด้านการเงินที่ Deutsche Bank, Bangkok Bank
-ปัจจุบัน ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา, บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยแม็ก จำกัด
-กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทยปี 2012- ปัจจุบัน
-กรรมการ Young Printer ตั้งแต่ปี 2005 – 2012
– กรรมการการตัดสิน Thai Print Award 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th

ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์

 • ปริญญาโท (คอ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Certificate III in Printing & Graphic Arts RMIT, The Printing Association 2553 Certificate (Packaging Technology) IIP Indian Institute Packaging 2548 ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์ (ภาพทางการแพทย์) 2533 กรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เป็นผู้จัดทำโครงการและวิทยาการฝึกอบรมด้านออกแบบสิ่งพิมพ์และผลิตสื่อเพื่อการพัฒนา เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กรมพินิจคุ้มครองเด็กกระทรวงยุติธรรม โครงการไอทีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ 2555 – ปัจจุบัน
 • ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 11th,12th
 • กรรมการการตัดสิน PM Award สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ปี 2561

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาการพิมพ์ (2002) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีพี พริ้นต้ิง (2002) จำกัด
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทยปี 2553 – ปัจจุบัน
 • ผู้ฝึกสอนด้านพรีเพรส สถาบันการพิมพ์ไทย
 • คณะกรรมการกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพการพิมพ์ ปี 2558
 • กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th, 12th
 • กรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย วาระปี 2561 – 2563

คุณถิร รัตนนลิน

 • อดีตประธานจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards)
 • อดีตกรรมการตัดสินงานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Print Awards
 • อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย
 • อดีตรองประธานกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการตัดสินงานประกวด Thai Print Award 4th, 5th, 10th, 11th, 12th

คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ

 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Basic Course of Printing, Thai Print Award รุ่นที่ 1,KSME CARE รุ่นที่ 10, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะการพิมพ์
 • หลักสูตร Printing Industry Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี. รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด
 • ประธานกลุ่ม Young Printing Group ปี 2553 -2555
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2555- 2560
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Award 9th, 10th, 11th, 12th

นาย วรวิทย์ เตชะอํานวยสุข

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
 • การอบรม (DAP SEC/ 2014) Directors Certificate Program (DAP 193/ 2014) Directors Certificate Program (FSD 36/ 2018) Finance Statement for Directors (RCL 13/ 2018) Risk Management Program for Corporate Leaders (ITG 9/ 2018) IT Governance and Cyber Resilience Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director : IOD)

ประสบการณ์ทำงาน
2014 – ปัจจุบัน บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ
2013 – ปัจจุบัน สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

กิจกรรมเพื่อสังคม การศึกษา และสถาบัน
2013 – กรรมการการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 2016 คณะทำงาน จัดทำ มาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2018 – กรรมการ Thai Print Award (The Thai Printing Association)
2018 – กรรมการการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
2018 – กรรมการ Corrugated Packaging Excellence Awards

ผศ.นิมิต เหม่งเวหา

 • Bachelor of Architecture ( Industrial Design), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • Master of Engineering Management, The George Washington University, U.S.A
 • Associate Dean for Planning and Quality Assurance/ Full-Time Instructor, School of Architecture and Design (SoA+D), King Mongkut’s University of Technology Thonburi

คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล

 • ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Bachelor Degree, Business Administration, Assumption University
 • ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปี 2547-2549 Master Degree of Business Administration, International Program, Bangkok University, Y2004-y2006
 • 2538- 2544 ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ-ฝ่ายการตลาด, Assistant to Managing Director-Marketing, Union Carton Industry CO.,Ltd. , Union Paper Carton group (UPC)
 • 2544- 2546 ผู้จัดการทั่วไป General Manager, Quality Carton CO., Ltd., Union Paper Carton group (UPC)
 • 2546- 2549 รองกรรมการผู้จัดการ, Deputy Managing Director & QMR ISO 9001 Union Carton Industry Co.,Ltd.,Union Paper Carton group (UPC)
 • 2549- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ, Deputy Managing Director, Union Caton Industry Co., Ltd.

กิจกรรมทางสังคม (Social Activities)

 • 2546- 2561( ปัจจุบัน) : กรรมการ, สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกแห่งประเทศไทย
 • 2561 : กรรมการ, การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์), สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกแห่งประเทศไทย
 • 2561 : กรรมการ, การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย, Corrugatedสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • 2559 : กรรมการ, การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Star Award), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • 2559 : คณะทำงาน จัดทำมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
 • 2555 : กรรมการ, การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Star Award), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • กรรมการผู้จัดการ iNPRINT
 • ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟโต้ แอนด์ พริ้นท์
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการพิมพ์ไทย
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย
 • ประธาน ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
 • รัฐมนตรี และที่ปรึกษา สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
 • ประธาน คณะกรรมการ สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน), สํานักนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการ พัฒนามาตรฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, NECTEC
 • ประธาน และผู้เชี่ยวชาญ Graphic Design Technology, WorldSkills, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • อาจารย์พิเศษ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th

คุณชัยวัฒน์ พฤฒิพงศ์พิบูลย์

 • Bachelor degrees of Automotive Engineering Faculty
 • Master degree of Mechanical engineering
 • “3D Printing Advanced Application”Mini course at Hong Kong Polytechnic University
 • Guest speaker with National Science and Technology Development Agency (NSTDA) in “Valuation Create by 3D Printing” discussion topic
 • Country Manager stationary at AppliCAD Indonesia branch
 • กรรมการการตัดสิน Thai Print Awards 11th, 12th

คุณนิธิ เนาวประทีป

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี Print Media Management จาก London College of Printing ประเทศอังกฤษ
 • อาจารย์พิเศษ Thai Print Academy
 • กรรมการการบริหาร โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย
 • กรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

คุณฐานิพรรณ เอื้อจงประสิทธิ์

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน รองประธานกลุ่ม Young Printer Group ของสมาคมการพิมพ์ไทย
 • ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด
 • อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Award 11th

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

13th Thai Print Awards 2018

BEST IN SHEETFED OFFSET

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

BEST IN DIGITAL PRINTING

1. โปสเตอร์ (Posters)

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)