สารจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและเป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยา อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อีกทั้งด้านการส่งออก นับได้ว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตและความคิดสร้างสรรค์ที่ทัดเทียมระดับสากล กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการ พัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการทุกระดับอย่างครบวงจร สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มเป็นระบบ Cluster ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งผลักดันการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศด้วยการจัดกิจกรรม Business Matching และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมการพิมพ์ไทย นับเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการในธุรกิจสิ่งพิมพ์โดยมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับ ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการผลิต การนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นด้านความเป็นเลิศในทุกมิติ

ในโอกาสที่สมาคมการพิมพ์ไทยจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Smart Transform” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาการพิมพ์ไทย ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมการพิมพ์ไทยจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจในการทำงานและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

13th Thai Print Awards 2018

BEST IN SHEETFED OFFSET

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

BEST IN DIGITAL PRINTING

1. โปสเตอร์ (Posters)

การประกวดที่ผ่านมา

Past Winners

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

12th Awards Winner 2017

12th Awards Winner 2017

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)