บรรจุภัณฑ์
(Digital-Packaging)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการปกป้องผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับผู้ใช้งาน โดยจะพิจารณาคุณภาพงานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบอย่างเท่าเทียม โดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

Gold Award


บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด

Entrant: บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด
Title: แป้งข้าวเจ้า
Client: บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
Designer: บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
Prepress: บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด
Printer: บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด
Postpress: บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด

Silver Award


บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title: กล่อง Fetish
Client: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Designer: ศิริครีเอทีฟ
Prepress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Printer: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Bronze Award


บริษัท สุพรชัย จำกัด

Entrant: บริษัท สุพรชัย จำกัด
Title: RUSE
Client: บริษัท สุพรชัย จำกัด
Designer: บริษัท สุพรชัย จำกัด./นายจงชยะ แย้มเกษร
Prepress:
Printer: บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Postpress: บริษัท สุพรชัย จำกัด