Skip to main content

JUDGES

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 16

คุณมยุรี ภาคลำเจียก

 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Food Technology มหาวิทยาลัยฮิบรู ประเทศอิสราเอล
 • Certificate ด้าน Packaging จาก UNDP และ สถาบันบรรจุภัณฑ์แห่งชาติของประเทศเบลเยี่ยม อิตาลี และ ญี่ปุ่น
 • อดีต ผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรม ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย, Packaging Development Manager ของบริษัทลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, R&D Controller ของบริษัทโกลเด้นฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, Packaging Director of Greater Asia Division ของบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ จำกัด และ ที่ปรึกษาของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
 • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา ของสมาคมการพิมพ์ไทย สถาบันพลาสติก และบริษัทเอกชนบางราย เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งเป็นวิทยากรในการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards รวม 15 ครั้ง และกรรมการตัดสินงานประกวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

 • ปริญญาโท Printing Technology, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, USA
 • ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการ บริษัท Applied Consultant and Training จำกัด
 • กรรมการตัดสิน PM Award สาขาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 2nd, 3rd, 7th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th
 • ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย

คุณพชร จงกมานนท์

 • ปริญญาตรี BBA Major in Banking and Finance บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Science in Marketing หรือ MIM (ปริญญาโท ทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เข้าอบรมโครงการ Thai Print Academy ในปี 2010
 • ปี 2005-2009 ทำงานทางด้านการเงินที่ Deutsche Bank, Bangkok Bank
 • ปัจจุบัน ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา,บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยแม็ก จำกัด
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2012-ปัจจุบัน
 • กรรมการ Young Printer ตั้งแต่ปี 2005 – 2012
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th

คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการผู้จัดการ iNPRINT
 • ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟโต้ แอนด์ พริ้นท์
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการพิมพ์ไทย
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
 • ประธาน ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
 • มนตรี และที่ปรึกษา สหพันธุ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
 • ประธานคณะกรรมการ สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน), สำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการ พัฒนามาตรฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, NECTEC
 • ประธาน และผู้เชี่ยวชาญ Graphic Design Technology, WorldSkills, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th, 13th, 14th, 15th

คุณถิร รัตนนลิน

 • อดีตประธานจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards)
 • อดีตกรรมการตัดสินงานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Print Awards
 • อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย
 • อดีตรองประธานกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการตัดสินงานประกวด Thai Print Awards 4th, 5th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th

คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ

 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Basic Course of Printing, Thai Print Academy รุ่นที่1, KSME CARE รุ่นที่ 10, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะการพิมพ์
 • หลักสูตร Printing Industry Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด
 • ประธานกลุ่ม Young Printing Group ปี 2553-2555
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2555-ปัจจุบัน
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th

คุณวีระยุทธ อมรเธียร

 • ปริญญาตรี การจัดการด้านการพิมพ์สถาบันเทคโนโลยี โรเชสเตอร์ นิวยอร์ก (R.I.T) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th, 12th, 14th, 15th

คุณภาสกร วงษ์ชนะชัย

 • ปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรมการจัดการพิมพ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับทุนอบรมด้าน Standardization in printing and prepress โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2533-2555
 • อดีตประธานจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards 7th)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการพิมพ์ไทย ปี 2550 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ ปี2550 – ปัจจุบัน
 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบันผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์สุภา จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Asia Print Awards 9th
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 5th, 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 15th

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 16

16th Thai Print Awards 2023

ผู้สนับสนุนหลัก
(Major Sponsors)

ผู้สนับสนุนทั่วไป
(Patrons)

ผลการประกวดที่ผ่านมา
Past Winners

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า