งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Self Promotion)

งานพิมพ์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และออกแบบในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติ ปฏิทิน สมุดโน้ต งานที่ส่งประกวดในประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดในหัวข้ออื่นๆ ได้อีก

Gold Award


บริษัท เอกวิน จำกัด

Entrant: บริษัท เอกวิน จำกัด
Title: CATALOG
Client: บริษัท เอกวิน จำกัด
Designer: Studio Marketing Material
Prepress: Parpbim Co.,Ltd.
Printer: บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
Postpress: บริษัท สุพรชัย จำกัด

Silver Award


บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Entrant: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Title: The eco journey of nesting doll
Client: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Designer: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Prepress: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Printer: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Postpress: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Silver Award


บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

Entrant: บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Title: New Year Gift Set :The Art Of Scent Gallery
Client: บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Designer: Mr.Yuttapichai Pimtumma
Prepress: บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Printer: บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Postpress: บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

Bronze Award


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์

Entrant: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Title: Ployprinting New Year 2023 Boxset
Client: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Designer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Prepress:
Printer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Postpress:

Bronze Award


บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด

Entrant: บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Title: กล่องของขวัญปีใหม่ 2023
Client: บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Designer: บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Prepress:
Printer: บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
Postpress: