การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล
(Digital Color Proofing)

งานพิมพ์ปรู๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริงเพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสารจะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า และเป็นงานพิมพ์เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น

Gold Award


บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Entrant: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Title: กล่อง jasmine fragrant Thai Rice 14 oz (369g)
Client: บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
Designer: บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
Prepress: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Printer: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Postpress: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Silver Award


บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด

Entrant: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Title: Culinary Collective in Bangkok, Chiang Mai & Phuket
Client: บริษัท บอสฟอรัส จำกัด
Designer: บริษัท บอสฟอรัส จำกัด
Prepress: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Printer: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
Postpress: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด

Bronze Award


บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title: Great Diaries (FSC)
Client: Dorling Kindersley Ltd.
Designer: Dorling Kindersley Ltd.
Prepress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Printer: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)