ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์
(Leaflets/Flyers/Folders/Brochures – up to 16 pages excluding cover)

โดยเป็นงานพิมพ์ไม่จํากัดจํานวนสีพิมพ์จํานวน 16 หน้าหรือน้อยกว่า (ไม่รวมปก)

Gold Award


บริษัท อินฟินิท พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จำกัด

Entrant: บริษัท อินฟินิท พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จำกัด
Title: Catalogue mama rice
Client: บริษัท อินฟินิท พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จำกัด
Designer: บริษัท อินฟินิท พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จำกัด
Prepress: บริษัท อินฟินิท พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จำกัด
Printer: บริษัท อินฟินิท พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จำกัด
Postpress: บริษัท อินฟินิท พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส จำกัด

Silver Award


บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title: Company Profile
Client: บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด
Designer: บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด
Prepress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Printer: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Bronze Award


บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

Entrant: บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Title: โบรชัวร์ Plan & Guide
Client: คุณพีรวิชญ์ ทีรฆวงศ์สกุล
Designer: คุณพีรวิชญ์ ทีรฆวงศ์สกุล
Prepress:
Printer: บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Postpress:

Bronze Award


บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด

Entrant: บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด
Title: Swan Collection 2023
Client: Swan
Designer: Swan
Prepress:
Printer: บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด
Postpress: