Skip to main content

ประเภทการประกวด (Categories)

Offset Printing Only
(ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

เช่น ธงราว โมบาย ตัวตั้งแสดง แผ่นหรือตัวติดที่ชั้นวางของ (Posters and Point of Purchase, such as Mobile, Stands, Head Shelf, Wobblers – 4 or more colors) เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก (Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues, Newsletter – Up to 16 pages excluding cover – 4 or more colors)

เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก Brochures, Booklets, Catalogues, Newsletter – 4 or more colors (more than 16 pages excluding cover)

เป็นงานพิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด และวัสดุ

4. การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ (Cards, Greeting Cards, Name Cards and Invitation Cards)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น (Sheetfed Magazines and Journals – 4 or more colors)

เป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

6. ปฏิทิน (Calendars)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์ (Limited Edition Books and Art Reproductions)

เป็นงานหนังสือหรืองานเลียนแบบภาพศิลป์ที่ผลิตไม่เกิน 1,000 เล่ม/ภาพ/ชุด โดยไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์

8. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า (Book Printing – 4 or more colours)

9. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทป้อนแผ่น(Packaging Sheetfed Offset)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ การตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการปกป้องผลิตภัณฑ์การสื่อสารกับผู้ใช้งาน โดยพิจารณาคุณภาพงานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบอย่างเท่าเทียมกัน โดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาด้วย

 • Paperboard Cartons
 • Carry Bags
 • Paperboard Cups (must also provide one converted cup)

10. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษ 70 gsm และมากกว่า (Web Offset – Stock 70 gsm and up)

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษ 65 gsm หรือ น้อยกว่า (Web Offset – Stock 65 gsm and less)

Digital Printing Only
(ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

12. หนังสือ นิตยสาร (Book, Magazine Printing – 4 or more colors)

งานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

13. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ Leaflets/Flyers/Folders/Brochures (up to 16 pages excluding cover)

โดยเป็นงานพิมพ์ไม่จํากัดจํานวนสีพิมพ์จํานวน 16 หน้าหรือน้อยกว่า (ไม่รวมปก)

14. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์ (Catalogues / Booklets & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า และจํานวนหน้ามากกว่า 16 หน้าขึ้นไป (ไม่รวมปก)

15. ปฏิทินและหนังสือภาพ (Calendars & Photo Books)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ (หนังสือภาพที่เกิดจากการถ่ายภาพบันทึกเหตุการ์ณส่วนตัวต่างๆ เช่นวันเกิด วันแต่งงาน หรือการท่องเที่ยว ฯลฯ)

16. การ์ดและบัตรเชิญ (Cards / Greeting Cards & InvitationCards)

โดยกรณีที่เป็นขนาดเล็กมากขอให้ติดกับฐานรองตอนส่งผลงานด้วย

17. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา (Posters / Showcards & Point of Sale Materials)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ โดยจํานวนสีพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

18. งานพิมพ์สีพิเศษ Gold, Silver and Special colours

19. เมนูอาหาร (Restaurant Menus)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด

20. บรรจุภัณฑ์ (Digital-Packaging)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาดวัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการปกป้องผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับผู้ใช้งาน โดยจะพิจารณาคุณภาพงานพิมพ์ การใช้งานและการออกแบบอย่างเท่าเทียมโดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น(ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

21. งานพิมพ์ดิจิตอล Inkjet, งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา (Digital – Wide format – Signage indoor or Outdoor)

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานดังนี้

 • งานพิมพ์เต็มขนาด หรือ
 • ส่ง CD/DVD ของงานพิมพ์ (ถ่ายจากสถานที่จริง) และตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร หรือ
 • ส่งแนวคิดและตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตรการตัดสินจะให้ความสำคัญเท่ากัน ของ เนื้อหาสาระ แนวคิด คุณภาพงานพิมพ์ และความสะดุดตา

22. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color Proofing)

งานพิมพ์ปรู๊ฟจากระบบดิจิตอลจะถูกเปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริงเพื่อดูความสามารถในการเทียบสี ในกรณีเป็นนิตยสารจะต้องมีอย่างน้อย 8 หน้า และเป็นงานพิมพ์เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Digital Labels and Tags/ Sheet or Roll any substrate)

24. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล (Digital Embellishment)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure
ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

25. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography (Flexible Packaging)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์ยาวต่อเนื่องอย่างน้อย 5 รอบโมพิมพ์พร้อมชิ้นงานขึ้นรูปแล้ว
 • Paper substrate – Plain or Laminated
 • Aluminium Foil – Plain or Laminated
 • Polymer substrate (Plain, Metalised or Laminated)
  a) Surface print    ORb) Reverse print
 • Paperboard cups (must also provide one converted cup) e. Pre-printed liner board for corrugated
 • Post-Print on Corrugated substrates (5 รอบโมพิมพ์ต่อเนื่อง (5 Cylinders) พร้อมชิ้นงานขึ้นรูป cartons/boxes)

26. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure (Flexible Packaging)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 รอบโมพิมพ์ (5 Cylinders) พันแกนกระดาษส่งมาพร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว
 • Paper substrate – Plain or Laminated
 • Aluminium Foil – Plain or Laminated
 • Polymer substrate (Plain, Metalised or Laminated)
  a) Surface print    ORb) Reverse print
 • Paperboard cups (must also provide one converted cup)
 • Paperboard Cartons (must also provide one converted carton)

27. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Labels and Tags any process/any substrate)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ในกรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่นผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานทั้งแผ่นพิมพ์ 2 แผ่น Offset orDigital 2 full sheet และชิ้นงานสำเร็จที่ไดคัทเป็นฉลาก สติกเกอร์หรือป้ายมาด้วย กรณีพิมพ์ด้วยระบบป้อนม้วนผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 รอบโมพิมพ์ (5 Cylinders)

งานกระดาษลูกฟูก (Corrugated)

28. บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกสำหรับสินค้าผู้บริโภค (Retail Consumer Packaging)

29. งานส่งเสริมการขาย (Point of Purchase Corrugated)

30. งานออกแบบและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระดาษลูกฟูก (Creative Corrugated Design Product)

Specialty Categories
(งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

31. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด (Multi-Piece Production & Campaigns)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป

32. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์ (Embellishment)

งานตกแต่งบนงานพิมพ์ ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ เช่นปั๊มฟอยล์ ปั๊มไดคัท งานเคลือบผิวแบบต่างๆ และงานประดับอื่นๆ

33. นวัตกรรมทางการพิมพ์ (Innovation / Specialty Printing)

งานพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ในการใช้เครื่องจักร ขั้นตอนการผลิตใหม่ วัสดุใหม่ หรือการประยุกต์ใช้แบบใหม่ๆ โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายความหมายและให้รายละเอียดประกอบด้วย

34. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)

งานพิมพ์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และออกแบบในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติ ปฏิทิน สมุดโน้ต งานที่ส่งประกวดในประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดในหัวข้ออื่นๆ ได้อีก

35. งานออกแบบ (Graphic/Functional Appeal)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับการออกแบบสวยงาม สะดุดตา หน้าที่ ประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานของชิ้นงาน

36. งานความคิดสร้างสรรค์ (Creativeness)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงานทั้งด้านความคิดแปลกใหม่ การนำเสนอของชิ้นงาน

37. งานพิมพ์กันการปลอมแปลง (Security applications)

 

Past Winners

ผลการประกวดที่ผ่านมา 1st - 16th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า