บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทป้อนแผ่น
(Packaging Sheetfed Offset)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ โดยการตัดสินใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพงานพิมพ์ การใช้งาน และการออกแบบ โดยขอให้ส่งชิ้นผลงานทั้งแบบที่ขึ้นรูปสําเร็จและแบบแผ่น (ก่อนขึ้นรูป) มาประกอบการพิจารณาด้วย

Gold Award

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Title : Hair Recipe Spring & Summer
Client : Procter & Gamble Trading (Thailand) Ltd.
Design Procter & Gamble Trading (Thailand) Ltd.
Prepress : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Printer : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Postpress : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Bronze Award – 1

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

Entrant : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Title : SEA<006>
Client : S.E.A. Consumer Product Co.,Ltd.
Design S.E.A. Consumer Product Co.,Ltd.
Prepress :
Printer : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
Postpress :

Bronze Award – 2

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title : 3PG0781910200 Nurser PPSU Pooh 240 ML. Softouch MP2 1×6
Client : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Design บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Prepress :
Printer : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress :