1
1

ตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนที่จะส่งผลงานของท่านเข้าร่วมการประกวด

1

ขอให้คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดของท่าน และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจสอบว่ารายละเอียดข้อมูลทุกอย่าง รวมถึงผลงานนั้นถูกต้องตามเงื่อนไขและประเภทการประกวดทุกประการ พึงระลึกว่าในกรณีที่ผลงานของท่านได้รับรางวัลใด ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านจัดส่งมาจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสืองานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติด้วย

 

2

แนบใบสมัครส่วนที่ 1 เข้ากับด้านหน้าของผลงาน

 

3

แนบใบสมัครส่วนที่ 2 เข้ากับด้านหลังของผลงาน หากผลงานมีขนาดเล็กกว่าขนาด A4 หรือมีโอกาสสูงที่จะได้รับความเสียหาย ระหว่างการจัดส่งหรือการหยิบจับ ให้ท่านนําผลงานติดเข้ากับกระดาษที่ทนทานอีกชั้น แล้วจึงนําใบสมัครส่วนที่ 2 นี้ ติดลงบนด้านหลังของกระดาษอีกทีหนึ่ง

 

4

หากมีการส่งผลงานมากกว่าหนึ่งห่อ ขอให้ระบุลําดับที่ของหีบห่อให้ชัดเจนด้วย เช่น ห่อที่ 1/2, ห่อที่ 2/2 เป็นต้น

 

5

ถ้าท่านต้องการผลงานที่ส่งเข้าประกวดคืน ขอให้ท่านระบุให้ชัดเจนในใบสมัคร

 

6

คณะกรรมการฯ จะต้องได้รับผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

 

7

ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้มากที่สุด 10 ผลงานต่อประเภท และยังสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทที่แตกต่างกันได้

 

8

ผู้สมัครสามารถใช้ใบสมัครที่ถ่ายสําเนาได้ หากมีใบสมัครต้นฉบับไม่เพียงพอ

 

9

ตรวจสอบว่า ท่านได้กรอกรายละเอียดของข้อมูลในใบสมัครทุกช่องที่ทางคณะกรรมการฯ ระบุไว้หรือไม่

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประเภทการประกวด

Categories

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)