ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 – 13
(1st – 13th Thai Print Awards 2006 – 2018)

1st Thai Print Awards Book 2006

Awards Book

2nd Thai Print Awards Book 2007

Awards Book

3rd Thai Print Awards Book 2008

Awards Book

4th Thai Print Awards Book 2009

Awards Book

5th Thai Print Awards Book 2010

Awards Book

6th Thai Print Awards Book 2011

Awards Book

7th Thai Print Awards Book 2012

Awards Book

8th Thai Print Awards Book 2013

Awards Book

9th Thai Print Awards Book 2014

Awards Book

10th Thai Print Awards Book 2015

Awards Book

11th Thai Print Awards Book 2016

Awards Book

12th Thai Print Awards Book 2017

Awards Book

13th Thai Print Awards Book 2018

Awards Book

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประเภทการประกวด

Categories

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure (Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

Corrugated

งานกระดาษลูกฟูก

วันประกาศผลและมอบรางวัล กรกฏาคม 2563*

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์*
สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)