สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เนื่องในพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒”
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาภาคอุตสากหรรมไทยตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐ โดยการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมของประเทศใน ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มอุตสากรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ทั้งการออกแบบพัฒนาสินค้าและการบริการ การพัฒนาคุณภาพ การสร้างมาตรฐาน เพื่อพัฒนาสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ผมขอชื่นชมสมาคมการพิมพ์ไทยที่มีบทบาทในการผลักดันการพัฒนาผลงานการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งตลาดภายในประเทศและภาคการส่งออก สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และขอแสดงความยินดีกับผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ ๑๒ ทุกท่าน แสดงถึงความมุ่งมั่นการพัฒนาการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรุภัณฑ์ของไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตใหม่ของนวัตกรรมการพิมพ์ เป็นการยกระดับมาตรฐานการพิมพ์ไปสู่อุตสาหกรรมแนวใหม่

เนื่องในโอกาส “การจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์ไทย ครั้งที่ ๑๒” ภายใต้แนวคิด “TOWARDS THE NEW FRONTIER การมุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหาร สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป พร้อมทั้งขออวยพรให้การจัดงานประสบผลสำเร็จตามเจตจำนงทุกประการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Best Awards

BEST IN SHEETFED OFFSET, BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS,
BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS,
BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES, BEST IN DIGITAL PRINTING

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)