สารจาก นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

สารจาก

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ในนามของสมาคมการพิมพ์ไทย ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12” ในปีนี้ ซึ่งใช้แนวคิดว่า TOWARDS THE NEW FRONTIER หรือ การมุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมการพิมพ์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทย ให้เกิดการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพงานพิมพ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และประชาสัมพันธ์งานพิมพ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักของตลาดสากล ในการจัดงานทุกครั้ง สมาคมการพิมพ์ไทย ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2549 หรือเมื่อ 11 ปีที่แล้ว และประสบความสำเร็จอย่างดีตลอดมา โดยในแต่ละปีได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีบริษัทห้างร้านส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดอย่างมากมายจากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันนั้น ได้รับความสำเร็จในระดับนานาชาติ ความสำเร็จที่มีมาในการไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของโรงพิมพ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 12 นี้ ทางสมาคมการพิมพ์ไทยจะรวบรวมนำส่งเข้าประกวดในงาน Asian Print Awards ต่อไป

สำหรับทางคณะกรรมการตัดสินการประกวดนั้น สมาคมการพิมพ์ไทย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญมาจากหลากหลายองค์กร โดยประธานคณะกรรมการตัดสินนั้น เป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์จากประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทย เป็นที่จับตามองอย่างมากในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะขณะนี้ประเทศไทยได้มีการพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อสิ่งพิมพ์จากทั่วโลก จากการที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาคุณภาพการพิมพ์ และยกระดับของผู้ประกอบการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล สมาคมการพิมพ์ไทยจึงเชื่อมั่นว่า ยอดการส่งออกสิ่งพิมพ์ของไทยจะยังคงเติบโต และสามารถรักษาความเป็นผู้นำทางด้านการส่งออกสิ่งพิมพ์ในภูมิภาคนี้ได้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของ AEC หรือตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริง

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนทั่วไป ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทยด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยด้วยดี และขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ ในทุกแขนง ส่งผลงานของท่านเข้าร่วมการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเรา ที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นที่หนึ่งของภูมิภาคนี้ในที่สุด

(นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์)
นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Best Awards

BEST IN SHEETFED OFFSET, BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS,
BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS,
BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES, BEST IN DIGITAL PRINTING

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)